Användarvillkor

SPOTSCALE ANVÄNDARAVTAL

Välkommen till Spotscale Cloud, en webbaserad 3D-modellplattform som ägs och drivs av Spotscale AB (”Företaget” eller ”vi”). Vi tillhandahåller 3D-modelltjänster enligt beskrivning på http://www.spotscale.com (”Tjänsten” respektive ”Webbplatsen”). Detta användaravtal (”Avtalet”) gäller för alla användare av Tjänsten (kollektivt eller individuellt, ”Användare” eller ”Användare”). Företaget och Användaren kan hädanefter också gemensamt kallas ”Parter” och individuellt som ”Part”. Innan du använder tjänsten, vänligen läs detta avtal noggrant. Genom att fortsätta använda tjänsten bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av detta avtal. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal, sluta använda tjänsten. Om du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person, intygar du att du har befogenhet att binda en sådan enhet, dess dotterbolag och alla användare som har tillgång till våra tjänster via ditt konto till dessa villkor, i vilket fall termerna ”du” eller ”din” ska hänvisa till en sådan enhet, dess dotterbolag och användare som är associerade med den. Om du inte har sådan behörighet eller om du inte godkänner dessa villkor får du inte acceptera detta avtal och får inte använda tjänsten.

ANVÄNDNING AV TJÄNST; BETALNINGSVILLKOR

Med förbehåll för alla villkor i detta avtal och din betalning i rätt tid av alla tillämpliga avgifter, ska du ha rätt att få tillgång till och använda tjänsten i enlighet med de funktioner, funktionalitet och begränsningar som gäller för din kontotyp och som anges på vår webbplats. Sådana funktioner, funktionalitet och begränsningar kan ändras från tid till annan. Du är ensam ansvarig (på egen bekostnad) för att se till att du har all adekvat hårdvara, mjukvara och internetåtkomsttjänster som krävs för att använda tjänsten. Genom att registrera dig för ett betalkonto och tillhandahålla din betalningsinformation samtycker du till att betala oss de återkommande och/eller engångsavgifterna som visas för dig när du lämnar din betalningsinformation. Du bekräftar och samtycker till att betalningsinstrumentet som du tillhandahåller automatiskt debiteras de avgifter du ådrar dig i samband med din användning av Tjänsten. Din användning av tjänsten kan avbrytas om vi av någon anledning inte kan debitera ett sådant betalningsinstrument. Eventuella återkommande avgifter debiteras på varje tillämplig årsdag (t.ex. månadsvis, kvartalsvis, etc.) för det datum då ditt konto skapades. De avgifter som är tillämpliga på ditt konto kan komma att ändras från tid till annan enligt meddelande (vilket kan ges via e-post) som tillhandahålls av oss minst femton (15) dagar före betalningsdatumet för vilket ändringen skulle bli effektiv. Din fortsatta användning av tjänsten efter ett sådant meddelande och till och med betalningsdatumet utgör ditt samtycke till sådana modifierade avgifter. Du kan när som helst avsluta ditt konto enligt nedan om du inte accepterar några ändrade avgifter. Alla avgifter måste betalas i SEK (eller sådan(a) valuta(or) som kan accepteras av Bolaget då och då, enligt vad som anges vid betalningstillfället på Webbplatsen) och är ej återbetalningsbara. Förutsatt att Bolaget har kommit överens om fakturor ska sådana fakturor betalas inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning ska eventuellt obetalt belopp löpa med ränta enligt räntelagen. Vidare kan Företaget efter skriftligt meddelande till Användaren avbryta Tjänsten tills full betalning av eventuellt utestående belopp har gjorts.

INTEGRITETSPOLICY

Företagets integritetspolicy, som finns här, införlivas härmed i detta avtal. Vänligen läs detta dokument noggrant för information om insamling, användning och avslöjande av din personliga information.

INDIVIDUELLA FUNKTIONER OCH TJÄNSTER

När du använder tjänsten kommer du att omfattas av eventuella ytterligare publicerade riktlinjer eller regler som är tillämpliga på tjänsten, erbjudanden och funktioner som kan publiceras då och då (”Riktlinjerna”). Alla sådana riktlinjer införlivas härmed genom hänvisning i detta avtal.

MODIFIERING

Företaget kan göra ändringar, raderingar och/eller tillägg till detta avtal (”Ändringar”) när som helst. Ändringar kommer att träda i kraft: (i) trettio (30) dagar efter att företaget meddelat ändringarna, oavsett om ett sådant meddelande tillhandahålls via webbplatsens gränssnitt, skickas till den e-postadress som är kopplad till ditt konto eller på annat sätt; eller (ii) när du väljer att delta eller på annat sätt uttryckligen samtycker till ändringarna eller en version av detta avtal som innehåller ändringarna, beroende på vad som kommer först.

ÄGANDE OCH ÄGANDERÄTTIGHETER

Tjänsten ägs och drivs av företaget. Innehållet, visuella gränssnitt, information, grafik, design, kompilering, datorkod, produkter, programvara, tjänster och alla andra delar av Tjänsten som tillhandahålls av företaget (”företagsmaterial”) är skyddade av upphovsrätt, företagsprofil, patent- och varumärkeslagar, internationella konventioner och alla andra relevanta immateriella rättigheter och äganderätter samt tillämpliga lagar. För tydlighetens skull inkluderar företagets material inte tillgångar (enligt definitionen nedan) eller annat innehåll som ägs av och skickas in av användare till tjänsten (dvs tillgångar som du laddar upp äger du). Allt företagsmaterial som finns på tjänsten är upphovsrättsskyddad egendom som tillhör företaget eller dess dotterbolag eller anslutna företag och/eller tredjepartslicensgivare. Alla varumärken, tjänstemärken och handelsnamn ägs av företaget eller dess dotterbolag och/eller tredjepartslicensgivare. Förutom vad som uttryckligen godkänts av företaget, samtycker du till att inte sälja, licensiera, distribuera, kopiera, modifiera, offentligt framföra eller visa, överföra, publicera, redigera, anpassa, skapa härledda verk från eller på annat sätt göra obehörig användning av företagets material. Du är inte skyldig att ge några idéer, feedback eller förslag angående tjänsten eller någon av företagets produkter eller tjänster (sammantaget ”Feedback”) till företaget om tjänsten eller företagets verksamhet. I den mån du ger någon feedback till företaget, samtycker du till att överlåta och härmed överlåter alla rättigheter, titel och intressen i och till sådan feedback till företaget och erkänner att företaget fritt får använda, reproducera, modifiera, distribuera, göra, har gjort, sålt, bjudit ut till försäljning, importerat och på annat sätt utnyttjat sådan Feedback utan betalning av någon royalty eller annan ersättning till dig.

TILLGÅNGAR

Som mellan parterna behåller du äganderätten till alla bilder, mjukvarukod, texturer, grafik, modeller och annat innehåll som du skapar på eller laddar upp till Tjänsten för användning i samband med din utveckling av modeller (”Tillgångar”). Däremot ger du härmed företaget en världsomspännande, icke-exklusiv, fullt betald, royaltyfri, oåterkallelig och överförbar licens att använda, reproducera, förbereda härledda verk av, visa, distribuera och presentera dina tillgångar för att tillhandahålla tjänsten och på ett aggregerat sätt använda Tillgångarna för att analysera och lära av data för att förbättra och vidareutveckla Tjänsten eller nya tjänster, och för att skapa nya generiska och aggregerade tillgångar baserat på Tillgångarna som tillhandahålls. Du intygar och garanterar härmed att du äger tillgångarna eller på annat sätt har alla licenser, rättigheter, samtycken och tillstånd som krävs för inkludering av tillgångar i tjänsten och användning av tillgångar på det sätt som företaget och detta avtal avser. Företaget kan när som helst ta bort från tjänsten alla tillgångar som enligt företagets egen bedömning bryter mot detta avtal eller skapar en negativ materiell effekt för företaget. Bolaget har vidare rätt att ta bort Tillgångar på grund av tvingande lagar såsom, men inte begränsat till, den svenska kameraövervakningslagen (2013:360). Före borttagning kommer företaget, om det är rimligt, att informera användaren om att tillgången kommer att tas bort och orsaken till sådan borttagning. Din lagring av och åtkomst till tillgångar på tjänsten ska vara föremål för sådana lagrings- och bandbreddsbegränsningar som företaget kan införa eller genomdriva från tid till annan.

UPPLAGT INNEHÅLL

Tjänsten kan tillåta att du och andra användare publicerar text, bilder och annat innehåll på dess offentliga forum (”Användarbidrag”). Du är ensam ansvarig för dina egna användarbidrag och konsekvenserna av att publicera eller publicera dem. Du intygar och garanterar härmed att du äger dina användarbidrag eller på annat sätt har alla licenser, rättigheter, samtycken och tillstånd som krävs för att lägga upp dina användarbidrag i tjänsten. Som mellan parterna behåller du äganderätten till alla dina användarbidrag. Däremot ger du härmed företaget en världsomspännande, icke-exklusiv, fullt betald, royaltyfri, oåterkallelig och överförbar licens att använda, reproducera, förbereda härledda verk av, visa, distribuera och presentera dina användarbidrag i samband med företagets tillhandahållande av tjänsten. I samband med användarbidrag samtycker du vidare till att du inte: (i) skickar in material som är olagligt, ärekränkande, hotfullt, pornografiskt, trakasserande, hatiskt, rasmässigt eller etniskt kränkande eller uppmuntrar beteende som skulle anses vara ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar, bryta mot någon lag eller på annat sätt är olämpligt; (ii) publicera annonser eller uppmaningar om företag; eller (iii) utger sig för att vara en annan person. Företaget stöder inte något användarbidrag eller någon åsikt, rekommendation eller råd som uttrycks däri, och företaget frånsäger sig uttryckligen allt ansvar i samband med användarbidrag. Om det meddelas av en användare eller en innehållsägare om ett användarbidrag som påstås inte överensstämma med detta avtal, kan företaget undersöka påståendet och i god tro och efter eget gottfinnande avgöra om det ska ta bort användarbidraget, vilket det förbehåller sig rätten att göra när som helst. Du förstår och erkänner att du kan utsättas för användarbidrag som är felaktiga, oanständiga eller stötande, och du samtycker till att avsäga dig, och härmed avsäger dig, alla lagliga eller skäliga rättigheter eller gottgörelser du har eller kan ha mot företaget med respekt för detta. Du kan rapportera alla användarbidrag eller annat innehåll som kan bryta mot detta avtal via e-post till crew@spotscale.com

SUPPORT OCH ÖVERVAKNING AV ANVÄNDARE OCH INNEHÅLL

Företaget är inte skyldigt att tillhandahålla support till Användaren angående Tjänsten. Parterna kan separat komma överens om arrangemang för att tillhandahålla stöd. Företaget kontrollerar inte tillgångarna, användarbidragen eller annat innehåll som lagts upp av användare och har ingen skyldighet att övervaka sådant innehåll för något syfte såvida det inte krävs enligt tvingande lag. Du bekräftar att du är ensam ansvarig för alla tillgångar, användarbidrag och allt annat innehåll och material som du skickar in på tjänsten. Om företaget vid något tillfälle väljer, efter eget gottfinnande, att övervaka innehållet, tar företaget fortfarande inget ansvar för innehållet, ingen skyldighet att modifiera eller ta bort något olämpligt innehåll och inget ansvar för beteendet hos användaren som skickar in ev. sådant innehåll.

FÖRBJUDET ANVÄNDANDE

Du får inte använda tjänsten för att ladda upp, skapa eller publicera bilder eller annat innehåll som visar sexuell aktivitet, nakenhet eller överdrivet grafiskt våld, innehåll som förespråkar fysisk skada mot någon individ eller grupp, innehåll som bryter mot någon tillämplig lag, regel eller förordning eller annat innehåll som skulle reflektera negativt på företaget. Företaget förbehåller sig rätten att ta bort eller vägra att distribuera några tillgångar efter eget gottfinnande. Som ett villkor för din användning av tjänsten kommer du inte att använda tjänsten för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt detta avtal. Tillgång till företagets material och tjänsten från territorier där deras innehåll är olagligt är strängt förbjudet. Användare är ansvariga för att följa alla lokala regler, lagar och förordningar inklusive, utan begränsning, regler om immateriella rättigheter, Internet, teknik, data, e-post eller integritet. Du får inte använda tjänsten på något sätt som efter vårt eget gottfinnande skulle kunna skada, inaktivera, överbelasta eller försämra den eller stör någon annan parts användning av tjänsten. Du får inte avsiktligt störa eller skada driften av tjänsten eller någon annan användares åtnjutande av den, på något sätt, inklusive uppladdning eller på annat sätt spridning av virus, maskar eller annan skadlig kod. Du får inte ta bort, kringgå, inaktivera, skada eller på annat sätt störa några säkerhetsrelaterade funktioner i tjänsten, funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll som är tillgängligt via tjänsten eller funktioner som upprätthåller begränsningar för användningen av Tjänsten. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till Tjänsten, eller någon del av den, andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till Tjänsten, eller någon del av den, genom hackning, lösenordsutvinning eller något annat sätt eller störa eller försöka störa tjänstens korrekta funktion eller aktiviteter som utförs på tjänsten. Du får inte erhålla eller försöka erhålla material eller information på något sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängligt via Tjänsten. Du samtycker till att varken modifiera tjänsten på något sätt eller i någon form, eller att använda modifierade versioner av tjänsten, inklusive (utan begränsning) i syfte att erhålla obehörig åtkomst till Tjänsten. Användaren får inte dekompilera eller bakåtkonstruera tjänstens programvara eller på något annat sätt försöka återskapa källkoden för programvaran eller göra kopior för arkiverings- eller katastrofåterställningsändamål, annat än enligt, vid varje tidpunkt, tvingande lag. Tjänsten kan innehålla rubriker för uteslutning av robotar. Du samtycker till att du inte kommer att använda någon robot, spindel, skrapa eller andra automatiserade medel för att komma åt Tjänsten för något syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd eller kringgå våra rubriker för uteslutning av robotar eller andra åtgärder som vi kan använda för att förhindra eller begränsa åtkomst till Tjänsten. Du får inte skicka skräppost till andra användare eller företaget, inklusive men inte begränsat till oönskad reklam, eller annat värvningsmaterial, massutskick av kommersiell reklam, kedjebrev, informationsmeddelanden, förfrågningar om välgörenhet och namnunderskrifter.

KONTOINFORMATION

Du samtycker till att informationen du lämnar till företaget vid registrering och vid alla andra tillfällen kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig. Du samtycker också till att du kommer att säkerställa att denna information alltid hålls korrekt och uppdaterad.

LÖSENORD

När du registrerar dig kommer du att bli ombedd att ange ett lösenord. Eftersom du kommer att ansvara för alla aktiviteter som sker under ditt lösenord, bör du hålla ditt lösenord konfidentiellt. Du är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomsten till din dator, och du accepterar att ta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord. Om du har anledning att tro att ditt konto inte längre är säkert (till exempel i händelse av förlust, stöld eller obehörigt avslöjande eller användning av ditt konto-ID eller lösenord), kommer du omedelbart att meddela företaget. Du kan bli ansvarig för de förluster som företaget eller andra åsamkas på grund av obehörig användning av ditt konto.

ANVÄNDARKOMMUNIKATION

Enligt detta avtal samtycker du till att ta emot kommunikation från företaget elektroniskt. Vi kommer att kommunicera med dig via e-post eller genom att lägga upp meddelanden på tjänsten. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET

Företaget kan göra ändringar i eller avbryta någon av de funktioner som är tillgängliga inom Tjänsten när som helst och utan föregående meddelande.

VILLKOR FÖR UPPSÄGNING

Avtalet träder i kraft på Ikraftträdandedagen. Avtalet förblir i kraft tills det sägs upp i enlighet med detta avsnitt 14. Användaren kan, efter skriftligt meddelande till Bolaget, säga upp Avtalet. Uppsägningen träder i kraft en (1) månad efter uppsägning. Användaren ska i enlighet med uppsägning av Avtalet i enlighet med detta avsnitt 14 inte ha rätt till någon återbetalning av avgifter som har betalats för Tjänsten. Du samtycker till att företaget, efter eget gottfinnande och av någon eller ingen anledning, kan avsluta ditt tjänstkonto eller din användning av tjänsten och ta bort och kassera hela eller delar av ditt konto eller alla tillgångar när som helst. Företaget kan också efter eget gottfinnande och när som helst sluta tillhandahålla åtkomst till Tjänsten, eller någon del därav, med eller utan förvarning. Du samtycker till att varje uppsägning av din åtkomst till Tjänsten eller något konto du kan ha eller delar därav kan genomföras utan föregående meddelande, och du samtycker till att företaget inte ska hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för sådan uppsägning och förlust av data. Alla misstänkta bedrägliga, kränkande eller olagliga aktiviteter som kan vara skäl för att du avslutar din användning av tjänsten kan hänvisas till lämpliga brottsbekämpande myndigheter. Dessa rättsmedel är utöver alla andra rättsmedel som företaget kan ha enligt lag.

ANSVARSFRISKRIVNINGAR; INGA GARANTIER

Tjänsten och all programvara, tjänster eller modeller som görs tillgängliga i samband med eller genom Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick” och utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda. Så långt det är tillåtet i enlighet med tillämplig lag, frånsäger sig företaget och dess leverantörer, licensgivare och partners alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke- intrång i äganderätten. Företaget, och dess leverantörer, licensgivare och partners, garanterar inte att funktionerna i tjänsten kommer att vara oavbrutna eller felfria, att defekter kommer att korrigeras eller att tjänsten eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Dessutom garanterar inte företaget och dess leverantörer, licensgivare och partners att det inte kommer att ske någon förlust av data vid någon tidpunkt och inga garantier lämnas angående leveranstid. Företaget, och dess leverantörer, licensgivare och partners, garanterar eller gör inga utfästelser angående användningen eller resultatet av användningen av Tjänsten när det gäller dess riktighet, noggrannhet, tillförlitlighet eller på annat sätt. Du förstår och samtycker till att du laddar ner eller på annat sätt skaffar media, material eller annan data genom användningen av tjänsten efter eget gottfinnande och risk och att du är ensam ansvarig för eventuell skada på ditt datorsystem eller förlust av data som uppstår från sådant material eller data.

SKADEERSÄTTNING; HÅLL SKADESLÖSA

Du samtycker till att hålla företaget och dess närstående företag, och var och en av deras styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, entreprenörer, leverantörer och partners skadeslösa från alla anspråk, förluster, skador, skulder, kostnader och utgifter, inklusive advokatarvoden, som uppstår av eller relaterade till din användning eller missbruk av tjänsten, brott mot detta avtal eller kränkning av någon annan persons eller enhets rättigheter, utom enbart i den mån något av det föregående uppstår på grund av företagets uppsåtliga tjänstefel eller grov vårdslöshet. Företaget förbehåller sig rätten att på egen bekostnad överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor för vilka du är skyldig att gottgöra företaget och du samtycker till att samarbeta med företagets försvar av dessa anspråk.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR OCH SKADOR

Under inga omständigheter, inklusive, men inte begränsat till, försumlighet, ska företaget eller dess dotterbolag, entreprenörer, anställda, agenter eller tredjepartspartners eller leverantörer vara ansvariga gentemot dig för några speciella, indirekta, tillfälliga, följdriktiga eller exemplariska skador som uppstår ur, relaterar till eller är ett resultat av din användning eller oförmåga att använda företagets material, själva tjänsten (inklusive eventuell förlust eller avslöjande av tillgångar), eller andra interaktioner med företaget, även om företaget eller en auktoriserad representant har informerats om möjligheten till sådana skador. Tillämplig lag kanske inte tillåter begränsning eller uteslutning av ansvar eller oförutsedda skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig. I sådana fall kommer företagets ansvar att begränsas i den utsträckning som lagen tillåter. Under inga omständigheter ska företagets eller dess dotterbolag, entreprenörer, anställda, agenter eller tredjepartspartners eller leverantörers totala ansvar gentemot dig för alla skador, förluster och orsaker till åtgärder som uppstår ur eller relaterade till dessa villkor eller din användning av tjänsten (oavsett om den är i kontrakt, skadeståndsrätt, garanti eller på annat sätt) överstiga vad du har betalat för tjänsten. Parterna stipulerar att ovanstående undantag och begränsningar av skadestånd är rimliga under omständigheterna och att utan sådana undantag och begränsningar skulle företaget vara tvunget att ta ut avsevärt högre avgifter. Dessa begränsningar gäller även med avseende på skador som uppstår på grund av produkter eller tjänster som säljs eller tillhandahålls till dig av andra tredje parter än företaget och som du tagit emot via eller annonserat på tjänsten eller som du tagit emot via länkar som tillhandahålls på tjänsten.

SKILJEDOM

Detta avtal ska styras av Sveriges materiella lagar. Varje tvist eller anspråk, kontraktuella eller icke-kontraktuella, som uppstår ur eller i samband med detta avtal, eller brott, uppsägning eller ogiltighet därav, ska slutgiltigt avgöras genom skiljedom i enlighet med reglerna för förenklat skiljeförfaranden från Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare (”SCC”). Platsen för skiljeförfarande ska vara Stockholm och språket för skiljeförfarandet ska vara engelska. Parterna åtar sig och är överens om att alla skiljeförfaranden som genomförs med hänvisning till skiljedomsklausulen som anges i detta avsnitt 18 kommer att hållas strikt konfidentiella. Detta sekretessåtagande ska omfatta all information som avslöjas under ett sådant skiljeförfarande, såväl som alla beslut eller domar som fattas eller tillkännages under förfarandet. Information som omfattas av detta sekretessåtagande får inte i någon form lämnas ut till tredje part utan skriftligt medgivande från den andra parten. Trots detta ska en part inte hindras från att lämna ut sådan information för att på bästa möjliga sätt tillvarata sina rättigheter gentemot den andra parten i samband med tvisten, eller om parten är skyldig att lämna ut det enligt lag, föreskrift, beslut av myndighet eller liknande.

REKLAMATIONER

Du samtycker till att varje åtgärdsorsak som uppstår ur eller relaterad till detta avtal eller tjänsten måste påbörjas inom ett (1) år efter det att åtgärdsorsaken uppstår. I annat fall spärras sådan talan permanent.

DIVERSE

AVSTÅENDE

En bestämmelse i detta avtal kan endast frångås genom ett skriftligt instrument som verkställs av den part som är berättigad till förmån för sådan bestämmelse. Om någon parts underlåtenhet att vid något tillfälle kräva att någon bestämmelse i detta avtal fullgörs ska inte på något sätt påverka partens rätt att vid ett senare tillfälle verkställa detsamma. Ett avstående från något brott mot någon bestämmelse i detta avtal ska inte tolkas som ett fortsatt avstående från andra brott mot samma eller andra bestämmelser i detta avtal.

ENSKILDA AVTALSBESTÄMMELSERS OGILTIGHET

Om någon bestämmelse i detta avtal är olaglig, ogiltig eller av någon anledning omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse anses vara avskiljbar från detta avtal och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser.

ÖVERLÅTELSE

Detta avtal och relaterade riktlinjer, och eventuella rättigheter och licenser som beviljas enligt detta, får inte överföras eller överlåtas av dig, men kan överlåtas av företaget utan begränsningar.

GILTIGHET EFTER UPPSÄGNING

Avsnitt 3, 5, 6, 7, 8, 9 och 12 till 20 kommer att fortsätta att gälla efter uppsägning av detta avtal.

HELA AVTALET

Detta är hela avtalet mellan oss avseende ämnet häri och ska inte modifieras annat än skriftligt, undertecknat av båda parter, eller genom en ändring av detta avtal eller riktlinjer gjorda av företaget enligt vad som anges i avsnitt 3 ovan.

UPPLYSNINGAR

Tjänsten erbjuds av Spotscale AB, e-post: crew@spotscale.com

Termografiskt lager

Luxor lagerbyggnad,  Sverige. Upptäck mer

Utforska i 3D
Pris: 80-250 kSEK